El Tribunal Suprem ha fixat que una empresa no pot aplicar els dies de descans setmanal en festius, ja que els treballadors tenen dret a gaudir d’aquells dies no feiners que no es poden solapar amb les jornades de descans generades.

En la sentència, el Suprem es remet a una directiva europea del 1988, a l’Estatut dels Treballadors, al conveni col·lectiu de Sitel ia la seva pròpia jurisprudència anterior.

El Suprem entén que el col·lectiu integrat pels treballadors que presten serveis en règim de torns si es fixa la seva prestació de serveis de manera que el descans setmanal coincideixi amb els dies festius, aquests treballadors tenen dret a gaudir dels seus descansos setmanals sense que es puguin solapar amb els festius laborals, compensant-se, si escau, els supòsits que es produeixin de solapament.

Skip to content