Quan em podré jubilar?

El 2024 si tinc acumulats 38 anys o més podré jubilar-me als 65 anys, en cas contrari hauré d’esperar fins als 66 anys i 6 mesos. L’edat legal de jubilació ordinària s’està incrementant, any rere any, durant un període transitori que acabarà el 2027. A partir del 2027 l’edat de jubilació ordinària serà de 67 anys per al cas d’aquelles persones que hagin cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos i com a mínim tinguin 15 anys cotitzats, tenint dos entre els darrers 15 anys.

Com es calcularà la de pensió de jubilació el 2024?

Per calcular la base reguladora d’aquelles persones que es jubilen el 2024, es tindran en compte els darrers 25 anys de cotització (300 mesos de cotització) previs a la data del fet causant (normalment, el dia de cessament en l’activitat laboral). Per calcular la base reguladora, la suma de les cotitzacions d’aquests 300 mesos es dividirà entre 350. Les darreres 24 bases de cotització (corresponents als darrers 2 anys) es computaran segons el seu valor nominal, mentre que totes les anteriors s’actualitzaran segons l’evolució d’Índex de Preus al Consum (IPC) durant tot aquest període.

Com es consideren els períodes sense cotització per calcular la base reguladora?

Si hi ha períodes en què no s’ha cotitzat i, per tant, es procedirà a la integració de llacunes, però només per als treballadors per compte d’altri, les primeres 48 mensualitats sense cotitzacions s’integren a la base reguladora amb un import igual al 100% la base de cotització mínima vigent en aquests mesos. Els mesos restants amb llacunes s’integren a la base reguladora amb un import igual el 50% de la base de cotització mínima. Mentre que la bretxa de gènere sigui superior al 5% La integració de llacunes de cotització en el cas de dones treballadores per compte aliè, el càlcul serà diferent, ja que s’aplicarà el 100% de la base mínima també entre el mes 49 i el 60 sense cotització (és a dir, el 100% fins al cinquè any inclusivament) i el 80% de la base mínima entre el mes 61 i el 84 (el sisè i setè any).  Aquesta mesura també es pot aplicar a homes en situacions comparables, és a dir, homes que, en relació amb algun dels seus fills, acreditin els requisits establerts per a l’accés dels homes al complement per bretxa de gènere.

Quin percentatge s’aplica sobre la base reguladora?

Per obtenir import de pensió que correspondria a la persona a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen una sèrie de coeficients sobre aquesta base reguladora en funció dels anys cotitzats o reconeguts al llarg de la seva vida laboral. Amb 15 anys cotitzats, es tindrà dret a un 50% de la base reguladora. Per a aquelles persones que accedeixin a la jubilació el 2024, per tenir dret al 100% de la base reguladora caldrà haver cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos (també aplicable per als que accedissin a la jubilació el 2023, 2025 i 2026).  A partir del 2027 seran necessaris 37 anys cotitzats per accedir al 100% de la base reguladora.

Es pot incrementar la pensió?

En cas d’accedir a la pensió de jubilació a una edat posterior a l’edat ordinària, l’interessat cobrarà un percentatge o quantitat addicional per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat ordinària i la del fet causant de la pensió. Aquesta bonificació per cada any de retard, podrà ser de tres tipus, a triar pel beneficiari entre:

  • un percentatge addicional de pensió del 4%,
  • una quantitat a tant alçat,
  • o una opció mixta que consisteix combinació dels anteriors (part com a percentatge addicional i part com a tant alçat). Aquesta opció és a disposició dels qui retardin dos anys o més l’edat de jubilació.
Skip to content