Dret a la deducció

Es pot aplicar la deducció per la compra d’un vehicle elèctric nou, sempre i quan estigui destinat a l’ús particular.

Quin és el percentatge de deducció i en quin període impositiu s’aplica?

Hi ha dos alternatives:

 • Si compres el vehicle a partir del 30/06/2023 i fins el 31/12/2024, et podràs deduir el 15% del valor d’adquisició. En aquest cas, hauràs d’aplicar la deducció en l’any en que matricules el vehicle.
 • Si fas lliuraments de quantitats a compte de la futura compra del vehicle que suposin, al menys, el 25% del valor d’adquisició, a partir del 30/06/2023 i fins el 31/12/2024, podràs aplicar la deducció pel 15% del valor de compra. L’abonament de la quantitat restant i la compra del vehicle s’haurà de fer abans de que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en el que es va fer el pagament de la quantitat. Veiem un exemple:
  • Si vas fent pagaments a 2023 (des del 30/6/2023) que suposin al menys el 25% del preu d’adquisició del vehicle, tindràs fins el 31/12/2025 per realitzar el pagament de la quantitat restant i comprar-lo.
  • Si a 2024 vas fent pagaments que suposin al menys el 25% del preu d’adquisició de vehicle, tindràs fins el 31/12/2026 per realitzar el pagament de la quantitat rentant i comprar-lo.
  • Si fas pagaments a 2023 (des del 30/06/2023) i també en fas a 2024 per arribar al 25% del preu d’adquisició, tindràs fins el 31/12/2026 per fer el pagament de la part restant i comprar-lo.

En aquest cas practicaràs la deducció en el període impositiu en el que la quantitat a compte per la futura compra arribi al 25% del preu d’adquisició.

Quina és la base màxima de deducció?

La base de la deducció és el valor de compra del vehicle, incloses les despeses i tributs inherents a la compra, i no formaran part les quantitats subvencionades ni les que vagin a ser-ho via algun programa d’ajut públic.

En tot cas, la base de deducció no podrà excedir de 20.000 euros.

Quin requisits ha de complir el vehicle?

 • No podrà estar afecte a una activitat econòmica
 • Haurà de ser matriculat per primer cop i abans del 31/12/2024 en el cas de comprar-lo, o abans de que acabi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en el que es va produir el pagament de la quantitat a compte
 • El preu de venda del vehicle adquirit no podrà superar l’import màxim establert, en el seu cas, per a cada tipus de vehicle segons l’ Annex III del RD 266/2021.

El vehicles hauran de pertànyer a unes determinades categories, figurar a la Base de Vehicles del IDAE (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES) i complir una sèrie de requisits.

Skip to content