Aprovada la Llei 2/2023 de Protecció de l’Informant, que obliga les empreses a comptar amb un Canal de Denúncies.

La fonamental novetat de la Llei 2/2023 de Protecció de l’Informant és l’obligació per a les empreses amb 50 persones treballadores o més, d’implantar un Sistema Intern d’Informació amb la finalitat de protegir les persones que en un context laboral o professional observin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els dispositius que hi estan regulats.

Qui està obligat a establir un Canal de Denúncies?

 1. Totes les empreses privades que tinguin més de 50 persones treballadores.
 2. Totes les entitats que integren el sector públic.
 3. Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i les fundacions que rebin o gestionin fons públics.

Què es pot denunciar?

Qualsevol suposada irregularitat, acte contrari a la legalitat o a les normes internes; incloses també les eventuals irregularitats relatives a temes comptables, qüestions relatives a auditoria i/o aspectes relacionats amb el control intern sobre el report financer. (Tractes discriminatoris o tràfic d’influències, mal ús d’informació classificada, assetjament laboral i/o sexual, fraus i corrupteles…).

Requisits del sistema d’informació

La configuració del sistema intern d’informació ha de reunir determinats requisits, entre d’altres, el seu ús assequible, les garanties de confidencialitat, les bones pràctiques de seguiment, investigació i protecció de l’informant.
Així mateix, resulta essencial per a l’eficàcia del sistema intern d’informació la identificació del responsable intern, que vetllarà pel funcionament i la gestió correctes.

Terminis

 1. La Llei estableix els terminis següents:
  De tres mesos des de l’entrada en vigor de la Llei per a les empreses de més de 249 persones treballadores.
 2. Fins a l’1 de desembre del 2023 per a les empreses amb una plantilla d’entre 50 i 249 persones treballadores.

Sancions pel seu funcionament incorrecte

 1. Multes d’entre 1.001 euros i 1.000.000 d’euros.
 2. Amonestació pública
 3. Prohibició de participar en subvencions o altres beneficis fiscals
 4. Podran ser apartats de la contractació amb el sector públic

Avantatges d’Implementar un sistema d’informació

 • Prevenció de comportaments negatius abans que s’intensifiquin
 • Reducció de les pèrdues
 • Afavoreix la comunicació i la confiança
 • Proporciona informació rellevant
 • Millora el clima laboral

Des de GESTORIA DE LA GUARDIA considerem essencial el compliment de la legislació vigent en la matèria i des del nostre departament jurídic podem ajudar-lo a la seva implantació.

Skip to content