Informem del Reial decret llei 18/2022, pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural.

Entre altres coses, també amplia en un any l’aplicació de les deduccions en l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges i permet amortitzar lliurement en l’impost sobre societats les inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables.

Destaquem les següents mesures:

Les societats podran amortitzar lliurament les inversions destinades a l’ús d’energies de fonts renovables

Les instal·lacions hauran d’entrar en funcionament el 2023 i l’amortització únicament es podrà aplicar en els períodes impositius que s’iniciïn o finalitzin en 2023.

Es limita a un import màxim de 500.000 euros la quantia màxima de la inversió que es podrà beneficiar de la lliure amortització.

Les inversions s’hauran de destinar a:

• L’autoconsum d’energia elèctrica.
• Instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, que utilitzin (totes dues) energies de fonts renovables i que substitueixin instal·lacions que utilitzin energia de fonts no renovables fòssils.

L’aplicació d’aquestes mesures es supedita al manteniment de la plantilla mitjana total durant els vint-i-quatre mesos següents a l’inici del període impositiu en què entrin en funcionament les instal·lacions, respecte a la plantilla mitjana total dels dotze mesos previs. En cas d’incompliment d’aquest últim requisit, s’hauran de reintegrar els imports deduïts en excés més els corresponents interessos de demora en l’exercici de l’incompliment.

Ampliació fins el 31 de desembre de 2023 del termini fixat inicialment fins el 31 de desembre de 2022 per obres de millora d’eficiència energètica en l’habitatge habitual o en habitatges destinats a lloguer

La deducció serà del 20% o del 40% (depenent de l’abast de les obres)

Les obres hauran d’estar destinades a:

  • La reducció del consum d’energia primària no renovable.
  • La reducció de la demanda de calefacció.
  • La reducció de la demanda de refrigeració.

Ampliació fins el 31 de desembre de 2024 del termini fixat inicialment fins el 31 de desembre de 2023 per obres de rehabilitació energètica en edificis residencials 

La reducció serà del 60%

Skip to content