Novetats Llei 2/2023 DE PROTECCIÓ DE L’INFORMANT

La fonamental novetat de la Llei 2/2023 de Protecció de l’Informant és l’obligació per a les empreses amb 50 persones treballadores o més, d’ implantar un Sistema Intern d’Informació amb la finalitat de protegir les persones que en un context laboral o professional observin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els dispositius que hi estan regulats.

read more

Serveis i protocols necessaris segons normativa vigent

Per poder evitar possibles requeriments per part de la inspecció de treball, i per tant les sancions recollides a la secció “Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals” del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 de agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i sancions en l’ordre Social. Recomanem la revisió de la situació de la seva empresa.

read more

Gestoria de la guardia, Qui som

Som una empresa de serveis professionals, amb oficines a Reus i Vila-seca, especialitzada en l'assessorament d'empreses i autònoms i tramitació d'assumptes
davant de l'administració pública i la Direcció General de Trànsit des del 1956.

El nostre equip humà està format per professionals qualificats, col·legiats i
acreditats. La seva constant formació, per conèixer totes les normatives i les seves
canvis, els permet transmetre correctament la informació al client i actualitzar-los
serveis en benefici dels nostres clients.

Skip to content